Tri Ân

Do duyên lành nên tôi được nghe những băng đọc này. Nay tôi muốn trích lưu sao lục, chia sẽ cho tất cả những ai đang trên đường tìm đạo giống như tôi. Và xin tri ân đến tất cả các đạo hữu đã phiên dịch, thu âm ấn hành các tác phẩm. Do trí huệ thấp kém nên trong Phật sự này có gì thiếu sót kính mong các bậc thiện tri thức lượng tình góp ý để những lời Pháp bay xa.
Kính mong các Đạo hữu cùng chung tay góp chút công sức trong Phật sự này.
Nếu có chút công đức nào từ Phật sự này xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh đồng thành Phật Đạo.